Bavaria – Power

New Bavaria SR41 HT

43′ 4″ - 13.21m AU $599,000

Bavaria S36 HT

38′ 0″ - 11.59m AU $499,000

Bavaria Sport 34

34′ - 10.36m AU $180,000

Bavaria Sport 29

29′ 0″ - 8.84m AU $139,000

New Bavaria Vida 33 HT

32′ 7″ - 9.94m AU $386,000

Bavaria Sport 330 HT

35′ 11″ - 10.94m AU $315,000

Bavaria Sport 32

35′ 6″ - 10.83m AU $95,000

Bavaria S36 Coupe

36′ - 10.97m AU $487,500

New Bavaria R55 Fly

54′ 10″ - 16.71m AU $1,699,000

New Bavaria S45 Open

49′ 2″ - 14.98m AU $791,000

New Bavaria S45 HT

49′ 2″ - 14.98m AU $853,000

New Bavaria S40 Open

43′ 7″ - 13.28m AU $503,000