Bavaria – Power

Bavaria Sport 32

33′ 5″ - 10.19m AU $99,990

New Bavaria SR41 HT

43′ 4″ - 13.21m AU $578,000

Bavaria S36 HT

38′ 0″ - 11.59m AU $475,000

Bavaria Sport 34

34′ - 10.36m AU $180,000

New Bavaria Vida 33 HT

32′ 7″ - 9.94m AU $373,000

Bavaria S36 Coupe

36′ - 10.97m AU $487,500

New Bavaria R55 Fly

54′ 10″ - 16.71m AU $1,900,000

New Bavaria S45 Open

49′ 2″ - 14.98m AU $762,000

New Bavaria S45 HT

49′ 2″ - 14.98m AU $822,000

New Bavaria S40 Open

43′ 7″ - 13.28m AU $485,000

New Bavaria S45 Coupe

49′ 2″ - 14.99m AU $837,000

New Bavaria S40 HT

40′ 1″ - 12.21m AU $525,000