Bavaria – Power

Bavaria E40 Sedan

40′ 4″ - 12.30m AU $639,000

Bavaria S36 HT

36′ 0″ - 10.98m AU $436,000

Bavaria Sport 38

39′ 1″ - 11.90m AU $149,000

Bavaria S40 Coupe

43′ 7″ - 13.29m AU $599,000

Bavaria Sport 32

35′ 6″ - 10.83m AU $95,000

Bavaria DC Sportcruiser 290

27′ 11″ - 8.50m AU $55,000

Bavaria Sport 28

29′ 4″ - 8.95m AU $85,000

Bavaria S36 Coupe

36′ - 10.97m AU $487,500

New Bavaria R55 Fly

54′ 10″ - 16.71m AU $1,699,000

New Bavaria S45 Coupe

49′ 2″ - 14.98m AU $725,000

New Bavaria S45 Open

49′ 2″ - 14.98m AU $725,000

New Bavaria S45 HT

49′ 2″ - 14.98m AU $765,000