Bavaria – Sail

Bavaria Cruiser 51

51′ 2″ - 15.60m AU $620,000

New Bavaria C42

42′ 4″ - 12.90m AU $389,000

Bavaria Cruiser 32

32′ 9″ - 9.99m AU $119,950

Bavaria C57

57′ 0″ - 17.38m AU $1,075,000

Bavaria Cruiser 36

36′ - 10.97m AU $129,000

Bavaria Cruiser 36

36′ 6″ - 11.13m AU $85,000

Bavaria 42 Cruiser

42′ 0″ - 12.81m AU $100,000

Bavaria Cruiser 36

37′ 5″ - 11.41m AU $120,000

Bavaria 44

44′ 7″ - 13.60m AU $180,000

New Bavaria Easy 9.7

32′ 9″ - 9.99m AU $183,000

Bavaria 33 Cruiser

34′ 11″ - 10.65m AU $125,000

Bavaria 42 Cruiser

42′ 7″ - 12.97m AU $175,000