Bavaria – Sail

Bavaria 44

44′ 0″ - 13.42m AU $189,000

New Bavaria C42

42′ 4″ - 12.90m AU $389,000

Bavaria Cruiser 32

32′ 9″ - 9.99m AU $119,950

Bavaria C57

57′ 0″ - 17.38m AU $1,075,000

Bavaria Cruiser 36

36′ - 10.97m AU $135,000

Bavaria 42 Cruiser

42′ 6″ - 12.96m AU $189,500

Bavaria Cruiser 36

36′ 6″ - 11.13m AU $98,000

Bavaria 42 Cruiser

42′ 0″ - 12.81m AU $130,000

Bavaria Cruiser 36

37′ 5″ - 11.41m AU $120,000

Bavaria 44

44′ 7″ - 13.60m AU $180,000

Bavaria Easy 9.7

32′ 9″ - 9.99m AU $183,000

Bavaria Ocean 42

42′ 1″ - 12.83m AU $169,000