Bavaria – Sailing Yachts

New Bavaria Vision 42

12′ 10″ - 3.90m AU $680,000

New Bavaria C38

37′ 4″ - 11.38m AU $350,000

New Bavaria C42

42′ 4″ - 12.90m AU $434,000

New Bavaria C50

50′ 6″ - 15.39m AU $737,000

New Bavaria C45

45′ 9″ - 13.94m AU $558,000

New Bavaria C57

54′ 11″ - 16.73m AU $1,020,000

New Bavaria Cruiser 34

34′ - 10.36m AU $239,000

New Bavaria Cruiser 41s

41′ - 12.49m AU $424,000

New Bavaria Cruiser 46

46′ 10″ - 14.27m AU $497,000

New Bavaria Cruiser 41

40′ 6″ - 12.34m AU $385,000

New Bavaria Cruiser 37

37′ 1″ - 11.30m AU $325,000