Bavaria – Sailing Yachts

New Bavaria C38

37′ 4″ - 11.38m AU $473,490

New Bavaria C38

37′ 4″ - 11.38m AU $340,000

New Bavaria C42

42′ 4″ - 12.90m AU $417,000

New Bavaria C50

50′ 6″ - 15.39m AU $709,000

New Bavaria C45

45′ 9″ - 13.94m AU $539,000

New Bavaria C57

54′ 11″ - 16.73m AU $937,000

New Bavaria Cruiser 34

34′ - 10.36m AU $239,000

New Bavaria Cruiser 41s

41′ - 12.49m AU $420,000

New Bavaria Cruiser 46

46′ 10″ - 14.27m AU $493,000

New Bavaria Cruiser 41

40′ 6″ - 12.34m AU $385,000

New Bavaria Cruiser 37

37′ 1″ - 11.30m AU $313,000

New Bavaria Vision 42

42′ - 12.80m AU $435,000