Bavaria – Sail

New Bavaria Cruiser 41

40′ 6″ - 12.34m AU $369,000

New Bavaria Cruiser 37

37′ 1″ - 11.30m AU $289,000

New Bavaria Vision 42

42′ - 12.80m AU $399,000

New Bavaria Vision 46

46′ - 14.02m AU $488,000